Skip to main content

Η Ολομέλεια της Βουλής αναβάλλει τη ψηφοφορία για τους Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς

Την αναβολή της ψηφοφορίας για τους Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς1, όπως τους διαμόρφωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, η Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) χαιρετίζουν την απόφαση αυτή, καλώντας να αναγνωριστεί η σοβαρότητα του εν λόγω θέματος, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες τους για το ενδεχόμενο υπερψήφισης των τροποποιήσεων αυτών στο μέλλον.

Οι ανησυχίες των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στηρίζονται στο ότι οι τροποποιήσεις αυτές πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν ένα νομικό κενό, μέσω του οποίου μέρος των ακτών της Κύπρου θα μπορεί να αποξενωθεί και στη συνέχεια, με αποφάσεις των κατά καιρών Υπουργικών Συμβουλίων, να ιδιωτικοποιηθεί. Τονίζουμε την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού όσον αφορά την φέρουσα ικανότητα της ακτογραμμής να δεχτεί τέτοιες παρεμβάσεις, αλλά και τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Ταυτόχρονα, οι τροποποιήσεις αυτές προτείνονται ενώ ακόμη εκκρεμεί η εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών (μέρος της Σύμβασης της Βαρκελώνης) το οποίο έχει κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί Ευρωπαϊκό δίκαιο, δεσμεύοντας τα Κράτη Μέλη. Με βάση το Άρθρο 19 («Περιβαλλοντική εκτίμηση») του Πρωτοκόλλου της Βαρκελώνης, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να πραγματοποιήσει σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα νομοσχέδια πρέπει να περιμένουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ πριν να ξανά συζητηθούν στη Βουλή, ώστε να έχουν ξεκαθαρίσει οι περιβαλλοντικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ενέργειας.

Οι ιδιωτικοί χώροι ελλιμενισμού δεν μπορούν κατ΄ουδένα λόγο να ερμηνευτούν ως χώροι δημοσίας ωφέλειας ή συμφέροντος, δεδομένου και του ότι δεν υπάρχει ενδελεχής τεκμηρίωση και αναφορά για τον λόγο που γίνεται επίκληση του συγκεκριμένου όρου. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι με τις τροποποιήσεις αυτές θα δοθεί η ευκαιρία στους υφιστάμενους παράνομους χώρους ελλιμενισμού να νομιμοποιηθούν, κάτι το οποίο θα αποτελέσει κακή πρακτική σε θέμα λήψης μέτρων ενάντια σε παρανομίες.

Τονίζουμε ότι η ακτογραμμή και η θάλασσα είναι αναπόσπαστο μέρος των κοινών αγαθών και του δημόσιου πλούτου τα οποία ανήκουν στην κοινωνία. Προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης στα πλαίσια της εφαρμογής της Θαλάσσιας Πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί η άναρχη ανάπτυξη και η καταστροφή του περιβάλλοντος στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο. Κρούουμε επίσης τον κώδωνα του κινδύνου ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να μην βρεθεί ξανά στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού οι εν λόγω τροποποιήσεις επιχειρούν να προλάβουν την εφαρμογή τρεχουσών στρατηγικών σχεδιασμών και υποχρεώσεων, δημιουργώντας έτσι θεσμοθετημένα προηγούμενα στη λήψη μετέπειτα αποφάσεων.