Το Τerra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση, που λειτουργεί από το 1992 ως αγαθοεργός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της αειφορίας, μέσα από την άσκηση πίεσης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και μέσω προγραμμάτων που προωθούν δράσεις διατήρησης, προστασίας και έρευνας του περιβάλλοντος.

Οι  βασικοί στόχοι του Ιδρύματος χωρίζονται σε τρεις πυλώνες.

Α. Η άσκηση πολιτικής πίεσης για καλύτερη περιβαλλοντική προστασία είναι ο πρώτος πυλώνας του Ιδρύματος Terra Cypria. Τις δράσεις πολιτικής μας τις επιτυγχάνουμε μέσω συνεχούς επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης ατόμων που έχουν θέσεις κλειδιά και που με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν τη ζωή όλων, όπως πολιτικοί και τεχνοκράτες. Αυτό γίνεται μέσα από επιστολές, συναντήσεις, εκδόσεις, σεμινάρια και εκθέσεις. Συμμετέχουμε επίσης σε διάφορες κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων καθώς και σε διάφορες τεχνικές επιτροπές της κυβέρνησης, που έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφόρων έργων και προγραμμάτων σε προστατευόμενες περιοχές και στο ευρύτερο περιβάλλον. Οι δράσεις πολιτικής μας εστιάζονται κυρίως σε θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας και αλιείας. Στα πλαίσια των εργασιών μας για μια πιο αειφορική Κύπρο προωθούμε επίσης την εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους και παράλληλα ασχολούμαστε με πιο οριζόντια θέματα όπως ο Αειφόρος Τουρισμός και η Κυκλική Οικονομία.

Β. Ο Δεύτερος μας στόχος, είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών του αύριο, δηλαδή των μαθητών και σπουδαστών, ώστε να μπορούν με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν πιο υπεύθυνα το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Ίδρυμα δημιούργησε το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών, στο εγκαταλειμμένο σχολείο του χωριού Κρήτου Τέρρα στην Πάφο, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. Το Κέντρο λειτουργεί από το 1995 προσφέροντας προγράμματα σε νηπιαγωγεία, σε δημοτικά σχολεία, και σε ελληνόφωνα και αγγλόφωνα εκπαιδευτήρια  δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Μέσα από τη δράση του, το Κέντρο συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της Κοινότητας της Κρήτου Τέρρα αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία της διανυκτέρευσης σε κοιτώνες της κοινότητας  και σε σπίτια κατοίκων του χωριού καθώς επίσης και της διατροφής τους στην κοινότητα. Μέχρι τον Ιούνιο 2019, παρακολούθησαν τα προγράμματα του Κέντρου περισσότεροι από 67.000 εκπαιδευόμενοι από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Γ. Ο τρίτος πυλώνας δραστηριοποίησης του Ιδρύματος μας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλουν στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την βελτίωση της γνώσης για αυτό. Μέσω των δράσεων μας, στοχεύουμε στην προστασία των φυσικών και ημι-φυσικών περιοχών, και της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν. Προωθούμε επίσης Αειφορικές Γεωργικές Πρακτικές, με στόχο ένα καλύτερο αύριο τόσο για τις παρούσες, όσο και τις μελλοντικές γενιές. Στοχεύουμε παράλληλα σε δράσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος όπως την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, την δημιουργία και προστασία υφιστάμενων χώρων πρασίνου και την ελαχιστοποίηση της αστικής διασποράς.

Παράλληλα με τους τρεις πυλώνες που δραστηριοποιούμαστε αναγνωρίζουμε ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, για την σημασία και την αξία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θεωρούμε ότι όλα τα άτομα της κοινωνίας πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή και δράση για την αντιμετώπιση και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας μας, αλλά και όλου του κόσμου. Μέσα από την συνεχή μας παρουσία στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για τη δράση μας, τις τελευταίες περιβαλλοντικές εξελίξεις και εισηγούμαστε πρακτικές και ενέργειες που μπορούν να υιοθετηθούν από το κοινό και να συμβάλουν  στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η κύρια χρηματοδότηση του Ιδρύματος Terra Cypria προέρχεται από την ετήσια επιχορήγηση που προσφέρει το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης, από διάφορα προγράμματα (projects) στα οποία λαμβάνουμε μέρος ως εταίροι και από συνεισφορές όσων συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών στην Κρήτου Τερρα.

Από το 1997, το Ίδρυμα Terra Cypria συμμετέχει ως εταίρος ΜΚΟ στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης για την Προστασία της Άγριας Ζωής και των Οικοτόπων.  Είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), και αυτή τη στιγμή συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια δύο πανευρωπαϊκών ΜΚΟ: το Eurosite για προστασία και συντήρηση φυσικών περιοχών και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB). Είμαστε επίσης μέλος του ECOS (European Environmental Citizens Organisation for Standardisation) και του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφοριών για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE).