Skip to main content

Εργαζόμαστε και δρούμε για μια αειφορική Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων, συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και σε Επιτροπές Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκπροσωπώντας έτσι ακόμη περισσότερο την κοινωνία των πολιτών.

Προωθούμε τους πυλώνες της αειφορίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας.

Προωθούμε επίσης, τη διαφάνεια και εργαζόμαστε για την προώθηση και εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους.

Παράλληλα, εργαζόμαστε για τη χάραξη πολιτικής σε οριζόντια θέματα όπως η προώθηση του Αειφόρου Τουρισμού, η Κυκλική Οικονομία, η εφαρμογή της Τυποποίησης κ.α. Τέλος, συμμετέχουμε σε διάφορα Προγράμματα με απώτερο στόχο την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.

Συμμετοχή στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας συμμετέχουμε συστηματικά σε διάφορες συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι κυριότερες Επιτροπές που παρακολουθούμε είναι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. Στις συγκεκριμένες συνεδρίες εκφράζουμε την άποψη μας προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας γενικότερα.

Για κάθε θέμα που παρακολουθούμε, καταθέτουμε γραπτώς τις απόψεις μας στην εκάστοτε Επιτροπή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:

  • Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2011 (Αρ. Φακ. 23-01-052-192-2011), 16/03/2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως:

Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Κλιματική Κρίση

Η κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας και η Κύπρος οφείλει να συνδράμει θετικά στις παγκόσμιες προσπάθειες μετρίασής της.

Οι επιστήμονες μας προειδοποιούν πως έπονται καταστροφικές συνέπειες εάν δεν μειώσουμε άμεσα και σημαντικά τις εκπομπές μας τα επόμενα 10 χρόνια, για να αποτρέψουμε την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας πέραν του 1.5 °C, σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή. Το Terra Cypria, αναγνωρίζει την ανάγκη για δράση για αυτό και ασκεί πίεση στους αρμόδιους φορείς του κράτους και στην Βουλή των Αντιπροσώπων για άμεση υλοποίηση των μέτρων που θα συμβάλουν στην αναγκαία μείωση των εκπομπών C02, και την μετάβαση μας στην πράσινη οικονομία.

Για να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζεται μια κοινωνικοοικονομική μεταμόρφωση. Για αυτό και εμείς, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς σε θέματα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, διατυπώνουμε και παρέχουμε εισηγήσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Παρακολουθούμε επίσης στενά την πρόοδο και αποτελεσματικότητα διαφόρων πολιτικών και μέτρων, που έχουν σκοπό την μετρίαση της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο αλλά και παγκόσμια, και κάνουμε παρεμβάσεις όπου και όποτε χρειάζεται.

Επιπτώσεις Έργων, Σχεδίων και Προγραμμάτων στο Περιβάλλον

Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) που μπορεί να έχουν κάποια έργα και προγράμματα στο περιβάλλον του νησιού μας. Για το λόγο αυτό συμμετέχουμε σε διάφορες τεχνικές επιτροπές της Κυβέρνησης  που έχουν ως στόχο να αξιολογούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφόρων έργων και προγραμμάτων. Συγκεκριμένα καλούμαστε ως μόνιμο μέλος στην adhoc επιτροπή που λειτουργεί το Τμήμα Περιβάλλοντος για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν έργα και προγράμματα στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών Natura 2000. Στόχος της συγκεκριμένης Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι τα είδη και οι οικότοποι για τους οποίους έχουν καθοριστεί οι Περιοχές αυτές δεν θα επηρεαστούν σημαντικά από οποιεσδήποτε αναπτύξεις εντός ή πλησίον των Περιοχών αυτών.

Παρακολουθούμε επίσης στενά την ημερήσια διάταξη δύο άλλων επιτροπών που ασχολούνται με εκτιμήσεις επιπτώσεων και συχνά, όταν κρίνουμε ότι η συνεισφορά μας μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ζητούμε και λαμβάνουμε μέρος στις συνεδρίες τους. Συγκεκριμένα παρακολουθούμε τις εργασίες της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εξετάζει έργα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Επιτροπή λειτουργεί βάσει του νόμου περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα, Ν.140(Ι)2005 έως 2014. Η άλλη Επιτροπή ονομάζεται Επιτροπής Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και/ή Προγράμματα και εξετάζει τις επιπτώσεις που δύναται έχουν Σχέδια και Προγράμματα στο Περιβάλλον. Η Επιτροπή αυτή λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του νόμου περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων, Ν.102(Ι)/2005.

Συμμετοχή του Κοινού στις περιβαλλοντικές αποφάσεις -Σύμβαση του Άαρχους

Η διασφάλιση της χρηστής διοίκησης εκ μέρους του κράτους σε σχέση με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της Κύπρου και την ενεργή ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού είναι ένα από τα κυριότερα μας μελήματα. Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται έντονα προς την προώθηση της διαφάνειας και των δημοκρατικών διαδικασιών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, μέσα από την ενεργή συμμετοχή του σε διάφορες δημόσιες διαβουλεύσεις.

Παράλληλα, παρακολουθεί και προωθεί την εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

Προσπαθούμε να παραμένουμε ενημερωμένοι για διάφορα θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής που λαμβάνουν χώρα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, ώστε να μπορούμε να δρούμε αντίστοιχα και επικαιροποιημένα σε τοπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος  (European Environment Bureau –EEB) και συμμετέχουμε σε διάφορες ομάδες εργασίας του. Είμαστε επίσης μέλος του EUROSITE που είναι ένας οργανισμός ο οποίος προάγει τη διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και του ECNC (European Centre for Nature Conservation). Είμαστε επίσης μέλος του ECOS (European Environmental Citizens Organisation for Standardisation). Ειδικά όσον αφορά μεσογειακά θέματα, είμαστε μέλος του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη  (ΜΙΟ – ECSDE).  Από το 1997, η Terra Cypria συμμετέχει ως εταίρος ΜΚΟ στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης για την Προστασία της Άγριας Ζωής και των Οικοτόπων.  Είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Κυκλική Οικονομία

Η στροφή της ευρωπαϊκής οικονομίας προς την αειφορία μέχρι το 2050 είναι ένα μεγάλο στοίχημα της Ε.Ε. Η Κυκλική Οικονομία έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης, σε μια εποχή που η οικονομική ανάπτυξη καταναλώνει όλο και περισσότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ότι ο μέσος ευρωπαίος πολίτης παράγει 475kg αποβλήτων κάθε χρόνο και το 28% καταλήγει στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων  (ΧΥΤΑ),. H Kύπρος  κατέχει τη δεύτερη θέση στην ΕΕ.28 με την παραγωγή 626kg αποβλήτων κάθε χρόνο και το 75% αυτών καταλήγει στους ΧΥΤΑ, με μόλις 13% να ανακυκλώνετε (Eurostat, 56/2016) .

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία προωθεί την αλλαγή (με το “απόβλητο” να μετατρέπεται σε πρώτη ύλη, στοχεύει δηλαδή στην επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, την ανανέωση και την ανακύκλωση των υφιστάμενων υλικών και προϊόντων.  Στόχος είναι η γραμμική οικονομία, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην εξόρυξη πόρων, να αντικατασταθεί από την κυκλική οικονομία που είναι πιο βιώσιμη.

Επίσης, σύμφωνα με την Ε.Ε. δύο εκατομμύρια (2.000.000). θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν από τον καλύτερο σχεδιασμό των προϊόντων, την επαναχρησιμοποίηση τους και την πρόληψη της μείωσης των αποβλήτων, ενώ €600 δις θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν αν χρησιμοποιούσαμε τους πόρους μας πιο αποτελεσματικά.

Η αλλαγή προς μια κυκλική οικονομία απαιτεί την συμμετοχή και εμπλοκή όλων μας, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατέχουν τον κύριο ρόλο. τ Οι επιχειρήσεις θα πρέπει  να επανασχεδιάσουν τις αλυσίδες παραγωγής των προϊόντων τους. Οι  καταναλωτές όμως διαδραματίζουν τον πιο καταλυτικό ρόλο για την επίτευξη της αλλαγής μέσω της δυνατότητας της επιλογής που έχουν, όσο περισσότεροι συνειδητοποιημένοι καταναλωτές υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται για δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών που συμμετέχουν στην κυκλική οικονομία. Σ’ αυτό το ενημερωτικό δελτίο μπορείς να δεις πώς μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το Ίδρυμα Terra Cypria συμμετέχει στην ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικτύου EEB για την Κυκλική Οικονομία.

Το βίντεο: «Πώς από τα σκουπίδια βγάζουμε «χρυσάφι» είναι ιδιαίτερα επεξηγηματικό στο τρόπο που μπορεί να λειτουργήσει η κυκλική οικονομία.

Τυποποιήση

Η Ε.Ε. δίνει όλο και μεγαλύτερη σημασία στην συμβολή και υπεραξία της Τυποποίησης (Standardization) στις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ενώ παλαιότερα μια Οδηγία περιλάμβανε μακρές αναφορές στο πως υλοποιηθεί κάτι που απαιτούσε η Οδηγία, τελευταία υπάρχει η τάση να ενσωματώνονται απλώς πρότυπα (standards), πάνω στα οποίο θα βασιστεί η ολική ή μερική υλοποίηση της Οδηγίας.

Η διαδικασία της τυποποίησης μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην δουλειά των ΜΚΟ για την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη, την εξοικονόμηση πόρων και την κυκλική οικονομία.

Το Ίδρυμα Terra Cypria είναι εταίρος στο παν-Ευρωπαϊκό έργο AccESS για την τυποποίηση και τους πολίτες της Ε.Ε. Το Έργο περιλαμβάνει κατάρτιση στην ανάλυση των υπό συζήτηση προτύπων και παροχή συμβολής στην ECOS για την ενσωμάτωση παραμέτρων του περιβάλλοντος στα πρότυπα της Ε.Ε., σε μια προσπάθεια προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης και της αειφόρου αξιοποίησης των φυσικών πόρων.

Αειφόρος Τουρισμός

Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της Κύπρου εδώ και δεκαετίες, συμβάλλοντας σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, δεν έχει γίνει επαρκώς αντιληπτό ότι ο τουρισμός εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον του νησιού μας

Το φυσικό περιβάλλον παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν οφέλη από την αναψυχή και τον τουρισμό. Αν κάποιες δραστηριότητες δεν τυγχάνουν σωστής διαχείρισης και ρύθμισης, μπορεί αποτελέσουν απειλή για τα οικοσυστήματα και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες αυτό παρατηρείται να λαμβάνει χώρα στην Κύπρο, σε πολλές περιπτώσεις. Οι προστατευόμενες περιοχές και η ευρύτερη ύπαιθρος αντιμετωπίζουν πολλαπλές πιέσεις, ως αποτέλεσμα της μη-βιώσιμης ανάπτυξης. Τέτοιες πιέσεις περιλαμβάνουν την υποβάθμιση των οικοτόπων και την αλλαγή της χρήσης γης.

Η άσκηση πίεσης και επιρροής στις εθνικές πολιτικές, ώστε το μέγεθος των εσόδων που προέρχονται από τη διατήρηση και την ορθολογιστική εκμετάλλευση της φύσης, να γίνει αντιληπτό, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των στόχων του Ιδρύματος Terra Cypria από την ίδρυσή του.

Οι πολιτικές που ελαχιστοποιούν την πίεση που ασκεί η ανάπτυξη στις φυσικές περιοχές και που διατηρούν τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου μας, παρακινούν τους τουρίστες να επισκεφθούν το νησί μας. Παράλληλα μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα η εποχικότητα.

Έργα

Η συμμετοχή του Ιδρύματος Terra Cypria σε διάφορα Έργα προωθεί τους στρατηγικούς μας στόχους μας και μας δίνει την ευκαιρία να στοχεύσουμε και να γινόμαστε πιο ειδικοί  σε συγκεκριμένα θέματα.

Μερικά από τα τελευταία μας έργα είναι:

Αναλυτικά τα Έργα που συμμετέχουμε ή ολοκληρώσαμε μπορείτε να δείτε εδώ.