Στις μέρες μας, η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, όλο και μεγαλώνει. Οι ανθρώπινες επεμβάσεις στο περιβάλλον αυξάνονται συνεχώς, με την αλλαγή της χρήσης της γης να είναι από τις πιο καταστροφικές πιέσεις για τη φύση. Μέσω των δράσεων μας, εργαζόμαστε για την προστασία των φυσικών και ημι-φυσικών περιοχών, και της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν. Προωθούμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη διαχείριση των αποβλήτων.  Στόχος μας είναι ένα καλύτερο αύριο τόσο για τις παρούσες αλλά και για τις μελλοντικές γενιές.