+357 25 320034

Πανδώτειρα

Το LIFE IP Physis (LIFE 18 IPE / CY / 000006) αποτελείται από μια ομάδα δράσεων με σκοπό να καταστήσει το δίκτυο Natura 2000 πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό καθώς και βιώσιμο με τον πρωταρχικό στόχο της επίτευξης ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης για οικοτόπους και είδη, ιδίως εκείνων που περιλαμβάνονται στις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πουλιά. Το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετούς ζωής του προτείνει δράσεις που είναι διαδοχικές, βασισμένες η μία στην άλλη, προκειμένου να επιτευχθεί στο τέλος του έργου ο τελικός στόχος όπως περιγράφεται παραπάνω. Για την αποτελεσματική διαχείριση του έργου και την οργάνωση δράσεων κατά τη διάρκεια της δεκαετούς περιόδου του έργου έχει χωριστεί σε τέσσερις φάσεις που ονομάζονται Α, Β, Γ και Δ με διάρκεια 2,5 ετών η καθεμία.

Το Terra Cypria, σε συνεργασία με άλλους 14 εταίρους, θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, να καλύψει κενά γνώσεων για είδη και ενδιαιτήματα, να βελτιώσει τη διακυβέρνηση του δικτύου, να εκμεταλλευτεί τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και να εφαρμόσει σχέδια δράσης και διαχείρισης για είδη και ενδιαιτήματα.

Συγκεκριμένα ο ρόλος του Terra Cypria είναι καταλυτικής σημασίας γιατί πέραν της συμμετοχής του σε 9 δράσεις του έργου, ηγείται και της δράσης που θα ενημερώσει και θα ενδυναμώσει τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να γίνουν αρωγοί της προστασίας του δικτύου Natura 2000 στη χώρα μας.

 

 

Οι δράσεις που προτείνονται στο έργο θα υλοποιηθούν σε εθνική κλίμακα, ενώ συγκεκριμένες δράσεις για ορισμένα είδη και ενδιαιτήματα θα υλοποιηθούν σε 35 περιοχές Natura 2000. Το IP έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπει το δίκτυο Natura 2000 με ολιστικό τρόπο, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες που «μετατρέπονται» σε ενέργειες σε διάφορες κατευθύνσεις, όπως:

Πλήρωση των κενών γνώσεων για είδη και ενδιαιτήματα

Βελτίωση της διακυβέρνησης του δικτύου Natura 2000 μέσω της εισαγωγής θεσμικών αλλαγών όπως η δημιουργία δομών διαχείρισης και ιδιωτικής διαχείρισης γης σε ιστότοπους Natura 2000 και με τη δημιουργία διαδραστικών εργαλείων GIS μέσω διαδικτυακών πλατφορμών

Αξιολόγηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και περαιτέρω εκμετάλλευση της κοινωνικοοικονομικής τους διάστασης

Αντιμετώπιση του προβλήματος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών

Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης και σχεδίων διαχείρισης για είδη και ενδιαιτήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησής τους

Εφαρμογή δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων για την ενίσχυση της γνωσιακής βάσης των ενδιαφερομένων φορέων στο δίκτυο Natura 2000

Εφαρμογή δράσεων και εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, έτσι ώστε το δίκτυο Natura 2000 να γίνει γνωστό και αποδεκτό μεταξύ των πολιτών και των ενδιαφερομένων φορεών

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του έργου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Δράσης Προτεραιότητας (PAF) για το δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της προγράμματος