Εργαζόμαστε και δρούμε για μια αειφορική Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων, συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και σε Επιτροπές Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκπροσωπώντας έτσι ακόμη περισσότερο  την κοινωνία των πολιτών. Προωθούμε τους πυλώνες της αειφορίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Προωθούμε επίσης, τη διαφάνεια και εργαζόμαστε για την προώθηση και εφαρμογή της Σύμβασης τουΆαρχους. Παράλληλα, εργαζόμαστε για τη χάραξη πολιτικής σε οριζόντια θέματα όπως η προώθηση του Αειφόρου Τουρισμού, η Κυκλική Οικονομία, η εφαρμογή της Τυποποίησης κ.α. Τέλος, συμμετέχουμε σε διάφορα Προγράμματα με απώτερο στόχο  την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.