Διαχείριση περιοχών μικρής κλίμακας μέσω καινοτόμων μεθόδων παρακολούθησης κίνησης και αποκρυπτογράφησης συμπεριφοράς ερπετών (2019-2021)

Παρότι οι σύγχρονες τεχνολογίες, όπως GPS και επιταχυνσιόμετρα έχουν φέρει επανάσταση στον τομέα της παρακολούθησης ζώων και της χρήσης ενδιαιτημάτων, υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί οι οποίοι εμποδίζουν την εφαρμογή τους σε μικρού μεγέθους ερπετά. Το παρόν έργο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα προωθώντας την επιστημονική γνώση στους τομείς (α) μετακίνησης (β) συμπεριφοράς και (γ) διατήρησης ερπετών, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνικών και προσεγγίσεων παρακολούθησης. Η υλοποίηση του έργου στηρίζεται στη μελέτη δύο κοινών ερπετών της Κύπρου, της σαύρας Stellagama stellio και του φιδιού Dolichophis jugularis. Μέσω του έργου θα αναπτυχθούν δύο καινοτόμες τεχνικές. Η πρώτη στοχεύει στην ημιαυτόματη και συνεχή ανίχνευσ ερπετών, επιτρέποντας την απόκτηση λεπτομερών δεδομένων κίνησης. Με εφαρμογή της μεθόδου Radio Direction Finding και την αναγνώριση της γωνίας λήψης σήματος, καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός και η προβολή της θέσης ενός πομπού VHF σε ψηφιακό χάρτη. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην ημιαυτόματη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση μοτίβων συμπεριφοράς ερπετών που φέρουν επιταχυνσιόμετρα μικρού μεγέθους. Μέσω της χρήση λογισμικών αναγνώρισης μοτίβων είναι δυνατή η συσχέτιση των καμπυλών επιτάχυνσης με προκαθορισμένες συμπεριφορές που εμπεριέχονται σε σχετική βάση δεδομένων. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνικών με σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, φωτογραμμετρίας και αναγνώριση προτύπων από ψηφιακές εικόνες θα επιτρέψει τη δημιουργία λεπτομερών χαρτών χρήσης μικρο-ενδιαιτημάτων, συμβάλλοντας έτσι στη διαχείριση σε τοπικό επίπεδο μέσα από το σχεδιασμό πιο στοχευμένων διαχειριστικών δράσεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, έχει προβλεφθεί μια σειρά από δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, η παρακολούθηση ερπετών, η ανάλυση καμπύλων επιτάχυνσης και η ανάπτυξη αλγορίθμων για την πρόβλεψη της κίνησης των ζώων. Με την ολοκλήρωση των δύο τεχνικών, θα δοκιμαστεί και αξιολογηθεί η εφαρμογή τους στο πεδίο σε μελέτη περίπτωσης και η ικανότητα τους να ενισχύσουν την αποτελεσματικότερη διατήρηση ειδών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.