ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

The Foundation

Το Κυπριακό Ιδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος – Τerra Cypria είναι μη-κυβερνητικός οργανισμός, ιδρύθηκε το 1992 και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 1994 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.  Σκοπός του είναι η προώθηση στην κυπριακή κοινωνία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και της έννοιας της αειφορίας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες.
Ειδικότερα οι βασικοί στόχοι του Ιδρύματος είναι δύο: Πρώτον, να ευαισθητοποιηθούν τα άτομα που έχουν θέσεις κλειδιά και που με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν τη ζωή όλων. Αυτό γίνεται μέσα από  εκδόσεις,  σεμινάρια, εκθέσεις, παρεμβάσεις στη Βουλή, ώστε να διοχετεύσουμε τη σύγχρονη αντίληψη της αειφορικής ανάπτυξης. Η εργασία αυτή γίνεται από την έδρα μας στη Λεμεσό και περιλαμβάνει συστηματική συμμετοχή σε κοινοβουλευτικές συνεδρίες και διαβουλεύσεις.  Δεύτερον, να ευαισθητοποιήσουμε τους αυριανούς πολίτες για το περιβάλλον, δηλαδή τους μαθητές και σπουδαστές, ώστε να μπορούν με τη σειρά τους  να αντιμετωπίσουν πιο υπεύθυνα  το περιβάλλον και τους πόρους του.  Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Ίδρυμα δημιούργησε  το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών, στο εγκαταλειμμένο σχολείο του χωριού Κρήτου Τέρρα στην Πάφο, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. Το Κέντρο λειτουργεί από το 1996 προσφέροντας μαθήματα στα δημοτικά σχολεία της Πάφου, σε ελληνόφωνα και αγγλόφωνα εκπαιδευτήρια της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Κύπρο και  το εξωτερικό.  Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, μαθητές από 10 έως 12 ετών των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν κατάρτιση στο Κέντρο μας, ως μέρος του προγράμματος των μαθημάτων τους.  Για πολυήμερα προγράμματα η διαμονή προσφέρεται σε κοιτώνες του Κέντρου και σε σπίτια του χωριού. Μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους ’14-’15, τον Ιούνιο 2015, είχαν παρακολουθήσει τα μαθήματα μας πάνω από 55.000 παιδιά/σπουδαστές.

Η κύρια χρηματοδότηση του Ιδρύματος Terra Cypria προέρχεται από την ετήσια επιχορήγηση που προσφέρει το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης, από την πραγματοποίηση διαφόρων προγραμμάτων (projects) και από συνεισφορά όσων συμμετέχουν στην εκπαίδευση που προσφέρει το  Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών.
Από το 1997, η Terra Cypria συμμετέχει ως εταίρος ΜΚΟ στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης για την Προστασία της Άγριας Ζωής και των Οικοτόπων.  Είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), και αυτή τη στιγμή συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια δύο πανευρωπαϊκών ΜΚΟ: Το European Environmental Bureau (EEB), και Eurosite. Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πολιτών για την Περιβαλλοντική Τυποποίηση (European Environmental Citizens Organisation for Standardisation – ECOS) και συνεργάζεται με το Κυπριακό Ίδρυμα Τυποποίησης.
Μέχρι το τέλος του 2015 το Ίδρυμα είχε 1.500 ονομαστικούς υποστηρικτές.
Το Ίδρυμα Terra Cypria συνδέεται με

το Ίδρυμα Λαόνα για την Αναβίωση και Προστασία της Κυπριακής Υπαίθρου,
με το οποίο μοιράζεται τα γραφεία του στη Λεμεσό.  Αν και το δύο ιδρύματα αποτελούν χωριστές νομικές οντότητες με διαφορετικά συμβούλια, μοιράζονται κάποια μέλη του προσωπικού τους.